Regulamin 12

1. Konkurs

IV Ogólnopolski Konkurs Robotyki PozRobot 2012 Student (zwany dalej Konkursem) polega na zbudowaniu z zestawu Lego Mindstorms (w dowolnej wersji zawierającej kostkę NXT) własnego robota oraz zaprogramowaniu go do wykonywania określonych dalej zadań. Konkurs jest przeznaczony dla studentów polskich uczelni wyższych.
Jego przebieg i regulamin jest niezależny od części zawodów przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych – PozRobot 2012 Junior i Kadet.

1.1 Termin

Konkurs rozpocznie się dnia 14 kwietnia 2012 roku o godzinie 10:00. Od godziny 9:00 będzie możliwość programowania oraz testowania robota na planszach testowych. Czas trwania samego Konkursu nie powinien przekraczać 5 godzin.

1.2 Miejsce

Konkurs odbędzie się na terenie wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1.3 Komisja sędziowska

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja sędziowska wskazana przez Organizatora. Głos komisji sędziowskiej jest wiążący i nie podlega dyskusjom.

2. Zgłoszenia i drużyny

Uczestnikami konkursu są studenci polskich uczelni wyższych. Do Konkursu mogą się zgłaszać reprezentacje złożone z dwóch lub trzech osób.

2.1 Termin zgłoszeń

Rejestracja rozpoczyna się wraz z pojawieniem się odpowiedniego ogłoszenia na stronie zawodów. Termin zgłoszeń mija w momencie rejestracji szesnastej drużyny lub w dniu 31 marca 2012 o godzinie 23:59. Organizator przyjmuje zgłoszenia zgodnie z kolejnością nadesłania. Termin rejestracji drużyn może zostać przedłużony decyzją Organizatora. Liczba dopuszczonych drużyn również może ulec zmianie. W takim wypadku odpowiednia adnotacja zostanie umieszczona na stronie konkursu http://www.pozrobot.pl/

2.2 Zgłaszanie drużyn

Drużynę można zgłosić poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go drogą elektroniczną na adres student [at] pozrobot.pl o tytule: [Rejestracja] NAZWA_DRUŻYNY.
W formularzu należy podać:

 • Nazwę drużyny,
 • Nazwę oraz adres uniwersytetu oraz wydziału,
 • Imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny z zaznaczeniem jej kapitana,
 • Preferowany rozmiar koszulki dla każdego ze zgłaszanych członków drużyny (dotyczy jedynie drużyny zarejestrowanych przed 1 marca 2012),
 • Adres e-mail kontaktowy drużyny,

Zgłoszona drużyna umieszczana jest na liście zgłoszeń. W przypadku nie umieszczenia drużyny na liście po dwóch dniach od przesłania zgłoszenia, jest ona zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organizatorom Konkursu.

Po umieszczeniu na liście drużyna ma 14 dni na wpłacenie opłaty rejestracyjnej na konto bankowe Fundacji Pozrobot i wysłanie potwierdzenia przelewu na adres student [at] pozrobot.pl o tytule[Potwierdzenie] NAZWA_DRUŻYNY, w przypadku braku potwierdzenia – zgłoszenie jest usuwane.

Zamieszczenie drużyny na ostatecznej liście zgłoszonych drużyn jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia przez organizatorów.

Dopuszczalne są maksymalnie 3 drużyny z jednej uczelni (w przypadku drużyn międzyuczelnianych za reprezentowaną uczelnię uznaje się uczelnię kapitana drużyny). Ograniczenie to nie dotyczy drużyn, które zgłaszają się po 1. marca 2012r. Jeżeli dnia 1. marca Ostateczna lista złoszeń będzie mieć mniej niż 16 pozycji, to do czasu wyczerpania brakujących stosujemy poniższy algorytm:
1. Łączymy zgłoszenia w grupy wg. uczelni (tzn. wszystkie zgłoszenia z danej uczelni są łączone)
2. Sortujemy grupy wg. daty zgłoszenia najstarszego ze zgłoszeń w grupie
3. Wg. tego porządku dodajemy kolejno do Ostatecznej listy zgłoszeń po jednym zespole (najstarszym wg. daty zgłoszenia w obrębie grupy) z każdej grupy

2.3 Opłata rejestracyjna

Każda drużyna zobowiązana jest wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 50zł za drużynę. Opłata powinna zostać uiszczona w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci udziału zgodnie z punktem 2.2 tego regulaminu. Pieniądze należy przelać na konto fundacji PozRobot – dokładne dane do przelewu zostaną podane wraz z uruchomieniem rejestracji.

3. Sprawy techniczne

3.1 Konstrukcja robota

Każda drużyna musi zbudować robota samodzielnie, mając do dyspozycji następujące części elektroniczne (dla Lego Mindstorms NXT (1.0 lub 2.0)):

 • 1 kostka NXT,
 • 0 – 1 czujnik odległości,
 • 0 – 2 czujnik dotyku,
 • 0 – 1 czujnik światła lub czujnik koloru,
 • 0 – 3 silniki (z wbudowanym czujnikiem obrotu).

Liczba nieelektronicznych części Lego jest nieograniczona.
Niedozwolone jest używanie materiałów nie będących częściami Lego, a w szczególności taśm klejących, kleju, papieru, tektury. Spis wszystkich klocków lego, które dostępne są na rynku, można znaleźć na stronie http://www.peeron.com/, w przypadku używania nietypowych części powinno się mieć ze sobą listę ich numerów.
Organizatorzy nie udostępniają zestawu klocków uczestnikom.

Do rozpoczęcia konkurencji budowa robota musi być zakończona, możliwe są modyfikacje oraz dołączanie modułów w przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami. Robot stojąc na polach startowych oraz po zakończeniu zadania powinien mieścić się w sześcianie o wymiarach 30 x 30 x 30 cm, jednak w czasie przejazdu wymiary robota mogą ulegać zmianie.
W trakcie przejazdu robot musi zachować spójność, nie jest dozwolone pozostawianie części. W przypadku utraty spójności przejazd jest przerywany. Ostateczna decyzja o przerwaniu konkurencji z powodu utraty spójności należy do sędziów oceniających rozgrywkę.
W trakcie trwania konkurencji zakazana jest jakakolwiek komunikacja z robotem. W szczególności nie wolno używać wbudowanego modułu Bluetooth.

3.2 Programowanie

Robota można programować w dowolnym środowisku programistycznym. Programować można na własnym komputerze.
W czasie przerw między zadaniami dozwolone są modyfikacje programu.
UWAGA: Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego na czas konkursu.

3.3 Testowanie

Organizator przewiduje jedną sesję testową w dniu konkursu. Dokładne godziny zostaną ogłoszone na stronie zawodów http://pozrobot.pl.

3.4 Zmiany w konstrukcji robota

Pomiędzy konkurencjami możliwa jest zmiana konstrukcji robota (dodawanie/usunięcie modułów), ważne jest jedynie by po przebudowie ponownie spełniał on wszystkie wymagania tego regulaminu.

W szczególności w przypadku posiadania większej ilości zestawów można przygotować sobie do każdej konkurencji osobną jednostkę.

4. Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00 i będzie przebiegał według podanego przed konkursem harmonogramu. Harmonogram zostanie umieszczony na stronie zawodów http://pozrobot.pl

Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia legitymacji studenckiej podczas rejestracji.

4.1 Ogólne zasady dotyczące zadań konkursowych

4.1.1 Formuła rozgrywek

Konkurs składa się trzech konkurencji eliminacyjnych oraz jednej finałowej. W pierwszej kolejności (według harmonogramu przedstawionego przez organizatorów) drużyny dokonają krótkich prezentacji. Następnie odbędą się kolejno dwie konkurencje eliminacyjne dla wszystkich uczestników. Na podstawie eliminacji zostaną wybrane drużyny, które wezmą udział w finale zawodów.
Dokładne zasady awansu do finału oraz ilości drużyn w nim się znajdujących zostaną podane w momencie zamknięcia listy uczestników konkursu.
Harmonogram startów ustala komisja sędziowska i przedstawia go zawodnikom przed rozpoczęciem się konkurencji.

4.1.2 Przygotowanie do rozpoczęcia konkurencji

Na znak sędziego wszystkie drużyny zobowiązane są przekazać robota sędziom. Od tego momentu nie ma możliwości dokonywania żadnych modyfikacji w budowie (i kodzie) robota aż do zakończenia zadania.

4.1.3 Wywoływanie

Do każdego zadania drużyna wywoływana jest przez osobę prowadzącą Konkurs. Ma obowiązek stawić się na scenie w ciągu maksymalnie półtorej minuty. W przypadku niestawienia się lub nieprzystąpienia do wykonywania zadania drużyna otrzymuje 25 punktów karnych. W wyjątkowych sytuacjach (jak np. wgrywanie firmware’u) kapitan drużyny powinien poinformować komisję sędziowską, która podejmuje decyzje o przedłużeniu czasu, bądź zmianie kolejności startu.

Na robocie może być wgrany jedynie jeden program, który musi być uruchamiany przez pojedyncze naciśnięcie pomarańczowego przycisku na kostce. Program ten nie może posiadać jakiejkolwiek konfiguracji, wybieranej przez osobę uruchamiającą robota – w szczególności zabronione jest więc przygotowywanie wielu strategii rozwiązania problemu o wyborze której decyduje się już po zobaczeniu planszy

4.1.4 Rozpoczęcie i zakończenie zadania.

Każde zadanie rozpoczyna się w momencie wyznaczonym przez sędziego. W przypadku ustalonego limitu czasu, zadanie zostaje zakończone wraz z upływem wyznaczonego okresu. Jako stan końcowy traktowany jest stan robota, jego pozycja oraz ewentualnie inne warunki określone w zadaniach, w momencie zakończenia zadania.
Sędzia ma prawo przerwać wykonywanie zadania, gdy stwierdzi rażące naruszenie regulaminu.

4.1.5 Przebieg zadania

Po wywołaniu drużyny, kapitan umieszcza robota na polu startowym i sygnalizuje gotowość komisji sędziowskiej. Po uzyskaniu zezwolenia włącza robota i oddala się od niego. W trakcie przejazdu robot nie może zostać dotknięty, ani odbierać żadnych sygnałów. Złamanie tej zasady jest równoważne z przerwaniem zadania. W momencie zakończenia zadania robot powinien zatrzymać się i wydać dźwięk wskazujący, o ukończeniu zadania.

4.1.6 Kwestie sporne

W przypadku kwestii spornych prawo do ostatecznej wykładni regulaminów oraz specyfikacji zadań ma komisja sędziowska.
Istotność dokumentów konkursu PozRobot (od najistotniejszych):
Regulamin zawodów PozRobot 2012
Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji zadań umieszczone na stronie http://www.pozrobot.pl
Specyfikacja zadań zawodów PozRobot 2012

4.1.7 Odwołania

Po zakończeniu zadania kapitan zespołu podpisuje protokół, który zawiera końcową opinię sędziów oraz punktacje. W przypadkach spornych przysługuje zespołom możliwość odwołania się do komisji sędziowskiej, w takim przypadku zespół może odmówić podpisania protokołu.
Wszelkie odwołania od decyzji sędziów należy składać pisemnie, do komisji sędziowskiej w ciągu 15 minut od zakończenia przejazdu.
Komisja rozpatruje odwołania w momencie, gdy wszystkie drużyny ukończyły przejazdy w danej konkurencji.
Głos komisji sędziowskiej jest wiążący i nie podlega dyskusjom.
W przypadku braku złożenia odwołania w wyznaczonym terminie komisja sędziowska ustala, że wynik przejazdu jest wiążący i zatwierdza go pomimo braku podpisu kapitana zespołu.

4.1.8 Punktacja zadań

Zasady punktacji zdefiniowane są niezależnie w opisie poszczególnych konkurencji. O pozycji w rankingu decyduje ilość punktów zdobytych w każdej z konkurencji.

4.1.9 Remisy

W przypadku wystąpienia remisu na etapie ustalania listy finalistów, które uniemożliwiają jednoznaczne wskazanie zespołów, które do niego wchodzą, lub też uniemożliwiające podczas ustalania ostatecznego rankingu wyznaczenie zespołów na trzech pierwszych miejscach – rozstrzygać będzie w kolejności:

 • Po zakończeniu finału:
  • Ilość punktów zdobyta w zadaniu finałowym,
  • Sumaryczna ilość „małych punktów” (punktów służących do ustalania rankingów)
  • Czas wykonania konkurencji finałowej,
  • Sumaryczny czas wykonania dotychczasowych konkurencji,
  • Kolejność alfabetyczna nazwisk uczestników (wcześniejszy leksykograficznie wygrywa).
 • Po zakończeniu eliminacji:
  • Sumaryczna ilość „małych punktów” (punktów służących do ustalania rankingów)
  • Sumaryczny czas wykonania dotychczasowych konkurencji,
  • Kolejność alfabetyczna nazwisk uczestników (wcześniejszy leksykograficznie wygrywa).

4.1.10 Upominki

Warunkiem koniecznym otrzymania upominków od sponsorów jest fizyczna obecność zawodnika na konkursie, nie ma możliwości pobrania ich przez pozostałych członków jego zespołu.

5. Komitet organizacyjny

 • dr Krzysztof Dyczkowski
 • mgr Wojciech Czarnecki
 • Aleksandra Rybacka
 • Krzysztof Szarzyński
 • Andrzej Wójtowicz