Regulamin 11

PozRobot 2011 Kadet

1. Konkurs

III Ogólnopolski Konkurs Robotyki PozRobot Kadet 2011 (zwany dalej Konkursem) polega
na zbudowaniu z zestawu Lego Mindstorms (w dowolnej wersji) własnego robota oraz zaprogramowaniu go do wykonywania określonych dalej zadań.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.

1.1 Termin

Konkurs rozpocznie się dnia 9 kwietnia 2011 roku o godzinie 10:00.
Od godziny 9:00 będzie możliwość programowania oraz testowania robota
na planszach testowych. Czas trwania samego Konkursu nie powinien przekraczać 5 godzin.

1.2 Miejsce

Konkurs odbędzie się w ZSO nr 4 w Poznaniu. Mapa do obejrzenia tutaj.

1.3 Komisja sędziowska

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja sędziowska wskazana przez Organizatora.

2. Zgłoszenia i drużyny

Do Konkursu mogą się zgłaszać zespoły złożone z 2-3 osób. Drużyny mogą składać się wyłącznie z uczniów szkół podstawowych.

2.1 Termin zgłoszeń

Termin zgłoszeń mija w momencie rejestracji dziesiątej drużyny lub na tydzień przed rozpoczęciem Konkursu, tj. dnia 2 kwietnia 2011 roku o godzinie 23:59. Organizator przyjmuje zgłoszenia zgodnie z kolejnością nadesłania. Termin rejestracji drużyn może zostać przedłużony decyzją Organizatora. Liczba dopuszczonych drużyn również może ulec zmianie. W takim wypadku odpowiednia adnotacja zostanie umieszczona na stronie konkursu http://pozrobot.pl/.

2.2 Zgłaszanie drużyn

Drużynę można zgłosić poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres <pozrobot@lego-mindstorms.pl> następujących informacji:
 • Nazwa drużyny
 • Nazwa oraz adres szkoły
 • Imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny z zaznaczeniem jej kapitana
 • Imię i nazwisko opiekuna
 • Adres e-mail kontaktowy drużyny
 • Informację o posiadanym zestawie klocków Lego
Zamieszczenie drużyny na liście zgłoszonych drużyn jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia przez organizatorów. W przypadku nie umieszczenia drużyny na liście po dwóch dniach od przesłania zgłoszenia, jest ona zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organizatorom Konkursu.

2.3 Odstępstwa od punktu 2.

Informacja o decyzji Organizatorów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu oraz przesłana drogą mailową do uczestników najpóźniej 24 godziny po terminie określonym w punkcie 2.1, tj. najpóźniej
do 3 kwietnia 2011 do godziny 23:59.

3. Sprawy techniczne

3.1 Konstrukcja robota

Każda drużyna musi zbudować robota samodzielnie, wykorzystując następujące części elektroniczne:
dla Lego Mindstorms NXT (1.0 lub 2.0):
 • 1 kostka NXT,
 • 0 – 1 czujnik odległości (dowolny, działający w oparciu o podczerwień lub na zasadzie sonaru),
 • 0 – 2 czujniki dotyku,
 • 0 – 1 czujnik światła lub czujnik koloru (Hitechnic lub LEGO),
 • 1 – 3 silników (z wbudowanym czujnikiem obrotu).
Liczba nieelektronicznych części Lego jest nieograniczona. Niedozwolone jest używanie materiałów nie będących częściami Lego, a w szczególności taśm klejących, kleju, papieru, tektury.
Organizatorzy nie udostępniają zestawu klocków uczestnikom.
Do rozpoczęcia konkursu budowa robota musi być zakończona, nie ma możliwości dołączania modułów w przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami. Robot stojąc na polach startowych powinien mieścić się w kwadracie o wymiarach 30 x 30 cm. Po rozpoczęciu przejazdu wymiary robota mogą ulec zmianie.

3.2 Programowanie

Robota można programować w dowolnym środowisku programistycznym. Programować można na własnym komputerze.
W czasie trwania Konkursu dozwolone są modyfikacje programu.
UWAGA: Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego na czas konkursu.

3.3 Testowanie

Organizator przewiduje co najmniej jedną sesję testową (w ramach możliwości 2 lub 3) w okresie pomiędzy 1 marca 2011, a 8 kwietnia 2011. Dokładne terminy zostaną podane na oficjalnej stronie Konkursu dostępnej pod adresem http://pozrobot.pl/ oraz przesłane drogą mailową do kapitanów drużyn na co najmniej 3 dni przed każdą z sesji testowych. Chęć udziału w sesji testowej należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres <pozrobot@lego-mindstorms.pl>. Plansze będą udostępnione w dniu Konkursu, 9 kwietnia 2011 od godziny 9:00 do zakończenia zawodów. Organizatorzy udostępnią uczestnikom co najmniej trzy plansze testowe – każda do innego etapu.

4. Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00 i będzie przebiegał według podanego przed konkursem harmonogramu.

4.1 Ogólne zasady dotyczące zadań konkursowych

4.1.1 Formuła rozgrywek

Konkurs składa się z pięciu części. W pierwszej kolejności wszystkie drużyny (według podanego przed konkursem harmonogramu) przedstawią swoje prezentacje. Następnie przeprowadzone zostaną etapy praktyczne, które będą rozgrywane równolegle dla dwóch (lub więcej) drużyn. Kolejność startu będzie w trakcie konkursu stała. Równolegle będzie prowadzona ocena wyglądu i funkcjonalności uczestniczących robotów oraz ocena umiejętności pracy zespołowej drużyn.

4.1.2 Wywoływanie

Do każdego zadania drużyna wywoływana jest przez osobę prowadzącą Konkurs. Ma obowiązek stawić się na scenie w ciągu maksymalnie półtorej minuty. W przypadku niestawienia się lub nieprzystąpienia do wykonywania zadania drużyna otrzymuje 25 punktów karnych. W wyjątkowych sytuacjach (jak np. wgrywanie firmware’u) kapitan drużyny powinien poinformować komisję sędziowską, która podejmuje decyzje o przedłużeniu czasu, bądź zmianie kolejności startu.

4.1.3 Maksymalny czas i ilość przejazdów

Maksymalny czas na wykonanie zadania wynosi 2 minuty (chyba, że charakterystyka zadania przewiduje inną sytuację). Jeśli robot po upływie 2 minut nie ukończy zadania, przejazd zostanie wstrzymywany.
Po zakończeniu przejazdów przez wszystkie drużyny zaczyna się druga kolejka rozgrywana w takiej samej kolejności jak pierwsza, polegająca na ponownym wykonaniu tego samego zadania. Pod uwagę brany jest wynik z lepszej tury.

4.1.4 Przebieg zadania

Po wywołaniu drużyny, kapitan (lub wyznaczony przez niego zawodnik) umieszcza robota na polu startowym
i sygnalizuje gotowość komisji sędziowskiej. Po uzyskaniu zezwolenia włącza robota i oddala się od niego. Robot powinien rozpocząć wykonywanie zadania po 5 sekundach (lub później) od uruchomienia programu. W trakcie przejazdu robot nie może zostać dotknięty (chyba, że zadanie stanowi inaczej), ani odbierać żadnych sygnałów. Złamanie tej zasady jest równoważne z powrotem na start i ponownym ustawieniem na swoich miejscach ewentualnych obiektów przewożonych przez robota. W momencie zakończenia pracy robot powinien zatrzymać się lub zostać zatrzymany ręcznie przez zawodników (zgodnie ze szczegółowymi zapisami w kolejnych zadaniach).

2 thoughts on “Regulamin 11

 1. Łukasz

  Co oznacza „powinien rozpocząć wykonywanie zadania po 5 sekundach…” Czy jeśli nie to dyskwalifikacja? Czy dotyczy to wszystkich zadań? Czy 5 sek. to wpis czasu 5 sek w programie? Czy te 5 sek. wchodzi w limit 2 minut?

 2. Jakub Piasecki

  „Po 5 sekundach, lub później” oznacza, że po naciśnięciu przycisku rozpoczynającego działanie programu robot musi przynajmniej przez 5 sekund pozostać bez ruchu. W tym czasie osoba uruchamiająca odsuwa się od robota. Czas liczony jest od momentu rozpoczęcia ruchu przez maszynę. Najprościej rozwiązać to, dodając 5 sekund oczekiwania jako pierwsze polecenie w programie.

Leave a Reply