Regulamin

Regulamin zawodów PozRobot2010 dla Studentów

1. Konkurs

I Ogólnopolski Konkurs Robotyki PozRobot 2010 (zwany dalej Konkursem) polega
na zbudowaniu z zestawu Lego Mindstorms (w dowolnej wersji) własnego robota oraz zaprogramowaniu go do wykonywania określonych dalej zadań.
Konkurs jest przeznaczony dla studentów polskich uczelni wyższych.
Jego przebieg i regulamin jest niezależny od części zawodów przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych

1.1 Termin

Konkurs rozpocznie się dnia 8 maja 2010 roku o godzinie 10:00.
Od godziny 9:00 będzie możliwość programowania oraz testowania robota
na planszach testowych. Czas trwania samego Konkursu nie powinien przekraczać 5 godzin.

1.2 Miejsce

Konkurs odbędzie się na terenie wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1.3 Komisja sędziowska

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa czteroosobowa komisja sędziowska wskazana przez Organizatora.
Głos komisji sędziowskiej jest wiążący i nie podlega dyskusjom.

2. Zgłoszenia i drużyny

Do Konkursu mogą się zgłaszać reprezentacje złożone z 1-4 osób.

2.1 Termin zgłoszeń

Termin zgłoszeń mija w momencie rejestracji dwudziestej drużyny lub na tydzień przed rozpoczęciem Konkursu, tj. dnia  **10 kwietnia 2010 roku o godzinie 23:59**. Organizator przyjmuje zgłoszenia zgodnie z kolejnością nadesłania. Termin rejestracji drużyn może zostać przedłużony decyzją Organizatora. Liczba dopuszczonych drużyn również może ulec zmianie. W takim wypadku odpowiednia adnotacja zostanie umieszczona na stronie konkursu http://www.lego-mindstorms.pl/pozrobot/

2.2 Zgłaszanie drużyn

Drużynę można zgłosić poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go drogą elektroniczną na adres pozrobot2010st@lego-mindstorms.pl
W formularzu należy podać:
 • Nazwę drużyny,
 • Nazwę oraz adres uniwersytetu i/oraz wydziału,
 • Imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny z zaznaczeniem jej kapitana,
 • Adres e-mail kontaktowy drużyny,
 • Informację o posiadanym zestawie klocków Lego
Zamieszczenie drużyny na liście zgłoszonych drużyn jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia przez organizatorów. W przypadku nie umieszczenia drużyny na liście po dwóch dniach od przesłania zgłoszenia, jest ona zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organizatorom Konkursu.

2.3 Odstępstwa od punktu 2.

Informacja o decyzji Organizatorów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu oraz przesłana drogą mailową do uczestników najpóźniej 24 godziny po terminie określonym w punkcie 2.1, tj. najpóźniej
do 11 kwietnia 2010 do godziny 23:59.

3. Sprawy techniczne

3.1 Konstrukcja robota

Każda drużyna musi zbudować robota samodzielnie, wykorzystując następujące części elektroniczne:
dla Lego Mindstorms Robotics Invention System (1.0 lub 1.5 lub 2.0):
 • jedna kostka RCX,
 • 1 – 3 silniki
 • 0 – 1 czujnik odległości,
 • 0 – 1 czujnik światła lub czujnik koloru,
 • 0 – 2 czujniki obrotu,
 • 0 – 1 czujnik dotyku,
dla Lego Mindstorms NXT (1.0 lub 2.0):
 • 1 kostka NXT,
 • 0 – 1 czujnik odległości,
 • 0 – 2 czujnik dotyku,
 • 0 – 1 czujnik światła lub czujnik koloru,
 • 1 – 3 silniki (z wbudowanym czujnikiem obrotu) napędzajace robota.
Liczba nieelektronicznych części Lego jest nieograniczona. Niedozwolone jest używanie materiałów nie będących częściami Lego, a w szczególności taśm klejących, kleju, papieru, tektury.
Organizatorzy nie udostępniają zestawu klocków uczestnikom.
Do rozpoczęcia konkursu budowa robota musi być zakończona, możliwe są modyfikacje oraz dołączanie modułów w przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami. Robot stojąc na polach startowych powinien mieścić się w sześcianie o wymiarach 30 x 30 x 30 cm. Po rozpoczęciu przejazdu wymiary robota mogą ulec zmianie.
W trakcie przejazdu robot musi zachować spójność, nie jest dozwolone pozostawianie części. W przypadku utraty spójności przejazd jest przerywany.
W trakcie trwania konkurencji zakazana jest jakakolwiek komunikacja z robotem. W szczególności nie wolno używać wbudowanego modułu Bluetooth.

3.2 Programowanie

Robota można programować w dowolnym środowisku programistycznym. Programować można na własnym komputerze.
W czasie przerw między zadaniami dozwolone są modyfikacje programu.
UWAGA: Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego na czas konkursu.

3.3 Testowanie

Organizator przewiduje co najmniej jedną sesję testową (w ramach możliwości 2 lub 3) w okresie pomiędzy 1 marca 2010, a 16 kwietnia 2010. Dokładne terminy zostaną podane na oficjalnej stronie Konkursu dostępnej pod adresem http://pozrobot.pl/ oraz przesłane drogą mailową do kapitanów drużyn na co najmniej 3 dni przed każdą z sesji testowych. Chęć udziału w sesji testowej należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres pozrobot2010st@lego-mindstorms.pl. Plansze będą udostępnione w dniu Konkursu,
17 kwietnia 2010 od godziny 9:30 do zakończenia zawodów. Organizatorzy udostępnią uczestnikom plansze testowe – każda do innego etapu.

4. Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00 i będzie przebiegał według podanego przed konkursem harmonogramu.

4.1 Ogólne zasady dotyczące zadań konkursowych

4.1.1 Formuła rozgrywek

Konkurs składa się trzech konkurencji eliminacyjnych oraz jednej finałowej. W pierwszej kolejności (według harmonogramu przedstawionego przez organizatorów) drużyny dokonają krótkich prezentacji. Następnie odbędą się kolejno dwie konkurencje eliminacyjne dla wszystkich uczestników. Na podstawie eliminacji zostaną wybrane drużyny, które wezmą udział w finale zawodów.
Dokładne zasady awansu do finału oraz ilości drużyn w nim się znajdujących zostaną podane w momencie zamknięcia listy uczestników konkursu.
Harmonogram startów ustala komisja sędziowska i przedstawia go zawodnikom przed rozpoczęciem się konkurencji.

4.1.2 Wywoływanie

Do każdego zadania drużyna wywoływana jest przez osobę prowadzącą Konkurs. Ma obowiązek stawić się na scenie w ciągu maksymalnie półtorej minuty. W przypadku niestawienia się lub nieprzystąpienia do wykonywania zadania drużyna otrzymuje 25 punktów karnych. W wyjątkowych sytuacjach (jak np. wgrywanie firmware’u) kapitan drużyny powinien poinformować komisję sędziowską, która podejmuje decyzje o przedłużeniu czasu, bądź zmianie kolejności startu.

4.1.3 Rozpoczęcie i zakończenie zadania.

Każde zadanie rozpoczyna się w momencie wyznaczonym przez sędziego. W przypadku ustalonego limitu czasu, zadanie zostaje zakończone wraz z upływem wyznaczonego okresu. Jako stan końcowy traktowany jest stan robota, jego pozycja oraz ewentualnie inne warunki określone w zadaniach, w momencie zakończenia zadania.
Sędzia ma prawo przerwać wykonywanie zadania, gdy stwierdzi rażące naruszenie regulaminu.

4.1.4 Przebieg zadania

Po wywołaniu drużyny, kapitan umieszcza robota na polu startowym
i sygnalizuje gotowość komisji sędziowskiej. Po uzyskaniu zezwolenia włącza robota i oddala się od niego. W trakcie przejazdu robot nie może zostać dotknięty, ani odbierać żadnych sygnałów. Złamanie tej zasady jest równoważne z przerwaniem zadania. W momencie zakończenia zadania robot powinien zatrzymać się i wydać dźwięk wskazujący, o ukończeniu zadania.

4.1.5 Odwołania

Po zakończeniu zadania kapitan zespołu podpisuje protokół, który zawiera końcową opinię sędziów oraz punktacje. W przypadkach spornych przysługuje zespołom możliwość odwołania się do komisji sędziowskiej, w takim przypadku zespół może odmówić podpisania protokołu.
Wszelkie odwołania od decyzji sędziów należy składać pisemnie, do komisji sędziowskiej w ciągu 15 minut od zakończenia przejazdu.
Komisja rozpatruje odwołania w momencie, gdy wszystkie drużyny ukończyły przejazdy w danej konkurencji.
Głos komisji sędziowskiej jest wiążący i nie podlega dyskusjom.
W przypadku braku złożenia odwołania w wyznaczonym terminie komisja sędziowska ustala, że wynik przejazdu jest wiążący i zatwierdza go pomimo braku podpisu kapitana zespołu.

4.1.6 Punktacja zadań

Każde zadanie ma przydzieloną wartość punktową. Po ukończeniu zadania na podstawie osiągniętych rezultatów komisja sędziowska przydziela punkty zespołom. Na podstawie punktów ustalany jest ranking zadania. Na podstawie rankingu zadania przydzielane są punkty do klasyfikacji generalnej.

5. Komitet organizacyjny

Skład:
 • Krzysztof Dyczkowski
 • Kamil Powałowski kamil.powalowski@gmail.com
 • Adam Sosnowski adam.sosnowski88@gmail.com
 • Krzysztof Szarzyński szarzynski@wmi.amu.edu.pl
 • Justyna Walkowska
 • Andrzej Wójtowicz andre.zgora.pl@gmail.com