Regulamin 2013

Regulamin Konkursu PozRobot 2013

Pobierz w wersji PDF

1. Konkurs

V Ogólnopolski Konkurs Robotyki PozRobot 2013 (zwany dalej Konkursem) polega na zbudowaniu z zestawu LEGO® Mindstorms RCX, NXT lub EV3 (kategorie KADET i JUNIOR) własnego robota oraz zaprogramowaniu go do wykonywania określonych dalej zadań oraz na zbudowaniu konstrukcji z klocków LEGO i przygotowaniu prezentacji (kategoria START).

1.1 Termin

Konkurs rozpocznie się dnia 20 kwietnia 2013 roku o godzinie 10:00. Od godziny 9:00 będzie możliwość programowania oraz testowania robota na planszach testowych. Czas trwania samego Konkursu nie powinien przekraczać 6 godzin.

1.2 Miejsce

Konkurs odbędzie się w ZSO nr 4 w Poznaniu.

1.3 Komisja sędziowska

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja sędziowska wskazana przez Organizatora.

2. Zgłoszenia i drużyny

Do Konkursu mogą się zgłaszać zespoły złożone z 2-3 osób. Drużyny mogą składać się wyłącznie z dzieci w wieku 6 – 19 lat. Każda drużyna musi mieć również dorosłego (wiek minimum 21 lat) opiekuna. Jeden opiekun może być trenerem maksymalnie trzech drużyn.

2.1 Kategorie wiekowe

W ramach Konkursu zrealizowane zostaną zawody dla trzech kategorii wiekowych

  • kategoria START – dzieci w wieku 6 – 9 lat,
  • kategoria KADET – dzieci w wieku 8 – 12 lat,
  • kategoria JUNIOR – dzieci w wieku 11 – 19 lat.

O przynależności do konkretnej kategorii wiekowej decyduje wiek w dniu konkursu (20.04.2013). W wyjątkowych przypadkach dopuszczony jest start dzieci młodszych w każdej z kategorii, ale wymaga to uzyskania pozwolenia od Organizatora.

2.2 Termin zgłoszeń

Termin zgłoszeń mija w momencie rejestracji piętnastej (START), dziesiątej (KADET) i dwudziestej (JUNIOR) drużyny lub na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Konkursu, tj. dnia 6.04.2013 roku o godzinie 23:59. Organizator przyjmuje zgłoszenia zgodnie z kolejnością nadesłania. Termin rejestracji drużyn może zostać przedłużony decyzją Organizatora. Liczba dopuszczonych drużyn również może ulec zmianie. W takim wypadku odpowiednia adnotacja zostanie umieszczona na stronie konkursu http://pozrobot.pl/.

2.3 Zgłaszanie drużyn

Drużynę można zgłosić poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł od uczestnika / opiekuna do dnia 8 kwietnia 2013 roku. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną wykorzystane do zapewnienia posiłku podczas konkursu.

Dane do przelewu:

Bank Pekao SA, I Oddział w Poznaniu
nr rachunku: 61 1240 1747 1111 0010 4007 4246

W tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny.

Zamieszczenie drużyny na liście uczestników jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia przez organizatorów. W przypadku nie umieszczenia drużyny na liście po dwóch dniach od przesłania zgłoszenia, jest ona zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organizatorom Konkursu.

Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia nie zostanie wniesiona opłata za uczestnictwo, drużyna zostaje wykreślona z listy startowej po kontakcie z jej opiekunem.

W przypadku wycofania się drużyny z konkursu prosimy o natychmiastowe powiadomienie organizatora. Rezygnacja z konkursu po dniu 8 kwietnia 2013 roku spowoduje brak zwrotu wpłaconej przez drużynę kwoty, w pozostałych przypadkach pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych na konto, z którego zostały wysłane.

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem jedna szkoła / firma może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż trzy drużyny (w każdej z kategorii).

3. Sprawy techniczne

3.1 Konstrukcja robota

Każda drużyna musi zbudować robota samodzielnie, wykorzystując części elektroniczne, opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Liczba nieelektronicznych części Lego jest nieograniczona. Niedozwolone jest używanie materiałów nie będących częściami Lego, a w szczególności taśm klejących, kleju, papieru, tektury. Do zasilania można wykorzystać dowolne baterie / akumulatory kompatybilne z danym urządzeniem. Każda drużyna jest ograniczona do wykorzystania nie więcej niż jednego typu sterownika (szczegóły: patrz – załącznik nr 1).

Na poziomie JUNIOR dopuszczone jest również stosowanie elementów stalowych z zestawów TETRIX firmy PITSCO.

Organizatorzy nie udostępniają zestawów klocków uczestnikom.

3.1.1 Moduły

Do rozpoczęcia konkursu budowa robota musi być zakończona, nie ma możliwości dołączania modułów zawierających części elektroniczne w przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami. Robot może natomiast być wyposażony w moduły składające się z dowolnych nieelektronicznych klocków LEGO.

3.1.2 Wymiary robota

Kategoria START – działająca konstrukcja powinna się mieścić na obszarze 50 x 50 cm i nie może być wyższa niż 100 cm.

Kategorie KADET i JUNIOR: robot – stojąc na polach startowych – powinien mieścić się w kostce sześciennej o wymiarach 25 x 25 x 25 cm. Po rozpoczęciu przejazdu wymiary robota
mogą ulec zmianie.

3.2 Programowanie

Robota można programować w dowolnym środowisku programistycznym. Programować można na własnym komputerze.

W czasie trwania Konkursu dozwolone są modyfikacje programu.

UWAGA: Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego na czas konkursu.

3.3 Testowanie

Organizator przewiduje co najmniej jedną sesję testową (w ramach możliwości 2 lub 3) w okresie pomiędzy 1 marca 2013, a 19 kwietnia 2013. Dokładne terminy i miejsca sesji zostaną podane na oficjalnej stronie Konkursu dostępnej pod adresem http://pozrobot.pl/ oraz przesłane drogą mailową do kapitanów drużyn przynajmniej 3 dni przed każdą z sesji testowych. Chęć udziału w sesji testowej należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres pozrobot@pozrobot.pl. Plansze będą udostępnione w dniu Konkursu, 20 kwietnia 2013 od godziny 9:00 do zakończenia zawodów. Organizatorzy udostępnią uczestnikom dwie plansze testowe – po jednej do poziomu KADET i JUNIOR.

4. Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00 i będzie przebiegał według podanego przed konkursem harmonogramu.

4.1 Ogólne zasady dotyczące zadań konkursowych

4.1.1 Formuła rozgrywek

  • kategoria START – konkurs składa się z prezentacji drużyn, pokazu działania zbudowanej konstrukcji oraz jej oceny technicznej i estetycznej.
  • kategorie KADET i JUNIOR – W pierwszej kolejności wszystkie drużyny (według podanego przed konkursem harmonogramu) przedstawią swoje prezentacje. Następnie przeprowadzony zostanie etap praktyczny (3 przejazdy), rozgrywany równolegle dla dwóch (lub więcej) drużyn. Kolejność startów będzie w trakcie konkursu stała. Równolegle przeprowadzona zostanie techniczna i estetyczna ocena uczestniczących robotów oraz – tylko w kategorii KADET – ocena umiejętności pracy zespołowej drużyn.

4.1.2 Wywoływanie

Do każdego zadania drużyna wywoływana jest przez osobę prowadzącą Konkurs. Ma obowiązek stawić się na scenie w ciągu maksymalnie jednej minuty. W przypadku niestawienia się lub nieprzystąpienia do wykonywania zadania drużyna otrzymuje 25 punktów karnych. W wyjątkowych sytuacjach (jak np. aktualizacja firmware’u) kapitan drużyny powinien poinformować komisję sędziowską, która podejmuje decyzje o przedłużeniu czasu, bądź zmianie kolejności startu.

4.1.3 Maksymalny czas i ilość przejazdów

(punkt dotyczy kategorii KADET i JUNIOR)

Maksymalny czas na wykonanie zadania wynosi 2 minuty (chyba, że charakterystyka zadania przewiduje inną sytuację). Jeśli robot po upływie 2 minut nie ukończy zadania, przejazd zostanie wstrzymywany.

Druga i trzecia kolejka będzie rozgrywana w takiej samej kolejności jak pierwsza. Pod uwagę brany będzie wynik z najlepszego przejazdu.

4.1.4 Przebieg zadania

(punkt dotyczy kategorii KADET i JUNIOR)

Po wywołaniu drużyny, kapitan (lub wyznaczony przez niego zawodnik) umieszcza robota na polu startowym i sygnalizuje gotowość komisji sędziowskiej. Po uzyskaniu zezwolenia włącza robota i oddala się od niego. Robot powinien rozpocząć wykonywanie zadania po 5 sekundach (lub później) od uruchomienia programu. W trakcie przejazdu robot nie może zostać dotknięty (chyba, że zadanie stanowi inaczej), ani odbierać żadnych sygnałów. Złamanie tej zasady jest równoważne z anulowaniem przejazdu i nieprzyznaniem punktów w danej próbie. W momencie zakończenia pracy robot powinien zatrzymać się autonomicznie (zgodnie ze szczegółowymi zapisami w kolejnych zadaniach).

Leave a Reply